TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Dzelzceļa līnijas Rīga - Rūjiena atklāšana 1937.gada 4.decembrī

Dzelzceļa līnijas Rīga - Rūjiena atklāšana 1937.gada 4.decembrī

NU LAUKI UN PILSĒTAS VĒL CIEŠĀK VIENOTI

Satiksmes ministrs inž. B.Einbergs atklāj Rīgas – Rūjienas dzelzceļa līniju

Zaļām brūkleņu mētrām un sarkanbaltsarkaniem karodziņiem greznotais vilciens šorīt no Rīgas devās Vidzemes piesnigušos laukos, lai satiksmes ministru inž. B._ E i n b e r g u, finansu ministru L. E ķ i, dzelzceļu galveno dir. K. Bļodnieku, dzelzceļu virsvaldes direktorus un arī pārējo valsts iestāžu atbildīgos darbiniekus aizvizinātu uz- Rūjienu, kur notika jaunizbūvētās Rīgas - Rūjienas dzelzceļlīnijas svinīga atklāšana. Garām šalcošiem mežiem, pāri tiltiem vilciens devās uz priekšu. Jo tuvāk nāca Rūjiena, jo vairāk bija izjūtama lielo svētku noskaņa, kādā šodien dzīvo viss Vidzemes piejūras novads. Aiz Mazsalacas goda viesu vilciena gaita kļuva lēnāka, jo šis ir pēdējais jaunizbūvētā dzelzceļa posms un to pieturas punktos jau sākas svinības. Vispirms skaisti goda vārti vilcienu apturēja Idus stacijā, kur kuplā skaitā pulcējās Idus un Sēļu pagastu pašvaldību pārstāvji, aizsargi, aizsardzes un organizācijas ar karogiem. Vietējās aizsargu nodaļas koris skolas pārziņa Dārziņa vadībā skanošā dziesmā izteica prieku par lielo notikumu. Šeit svinībās piedalījās arī Valmieras apriņķa vadošās personas ar apriņķa pr-ku A. Prauliņu priekšgalā. Novada zemnieku pateicību par jauno dzelzceļu ministram nodeva Valmieras apriņķa lauku pašvaldību vecākais. Satiksmes ministrs pateicās sagaidītājiem, pārgrieza lentu goda vārtos un vilciens jūsmīgu svētku dalībnieku pavadīts devās tālāk līdz Virķēnu stacijai. Arī šeit bija celti stalti goda vārti. Pie tiem pulcējās Rūjienas, Ternejas un Ipiķu pagastu vecākie ar pārējiem pašvaldību darbiniekiem, aizsargi, aizsardzes, organizācijas, skolu un mazpulku jaunatne. Satiksmes ministrs inž. B. E i n b e r g s šeit saņēma skaistas ziedu veltes un zemnieki viņam pasniedza draudzīgu ciema kukuli. Sirsnīgos vārdos ministru apsveica Rūjienas pagasta vecākais Ed. Dancis un lūdza satiksmes ministru nodot par skaisto dāvanu — dzelzceļu — pateicību tautas Vadonim. Svinības kuplināja orķestris, kā arī Rūjienas pagasta un pamatskolas koris. Sevišķi

kuplas un skaistas bija dzelzceļa atklāšanas svinības līnijas gala punktā Rūjienā. Rūjienieši bija cēluši diženus goda vārtus. Pie vārtiem goda ierindā satiksmes un finansu ministru un pārējos goda viesus sagaidīja aizsargu, aizsardžu, vanagu, skautu un ugunsdzēsēju goda ierinda. Svinībās piedalījās arī pārējās organizācijas, jaunatne, kā arī daudzi rūjienieši un zemnieki no plašas apkārtnes. Rūjienas pilsētas galva A. Krēsliņš svinību dalībnieku vārdā sveica satiksmes ministru un uzrunā aprādīja, ka viņi jaunā dzelzceļā saskata ne tikai svarīgu saimniecisku, bet arī kulturālu faktoru, jo tas vienos viņus pašus savā starpā un arī ar galvaspilsētu Rīgu. Dzelzceļš Rūjienai un tās apkārtnei ir liels ieguvums, jo tas saimniecisko dzīvi padarīs raitāku un rosīgāku. Uzrunas noslēgumā pilsētas galva izteica pateicību Vadonim, kas vienmēr rūpējies par attālāko valsts novadu labklājības pacelšanu. Ministrs saņēma skaistas ziedu veltes, bet Rūjienas pilsētas galva A. Krēsliņš, atcerei no jaunā dzelzceļa atklāšanas, ministram pasniedza mākslinieciski darinātu šķīvi ar Rūjienas atbrīvošanas pieminekļa attēlu. Dzelzceļu virsvaldes pārstāvis pasniedza albumu, kurā sakopoti Rīgas-Rūjienas dzelzceļlīnijas būves attēli. Sekoja jaunā dzelzceļa iesvētīšana, ko izdarīja vietējās draudzes mācītāji Slokenbergs un Bachs.

Aktu kuplināja Rūjienas novada apvienotie kori dir. L. Alberinga vadībā. Tad pārskatu par Rīgas-Rūjienas dzelzceļlīnijas būvi sniedza dzelzceļu galvenais dir. K. Bļodnieks, tuvāki pakavējoties pie līnijas būves gaitas, kas veikta gandrīz 8 gados. Jaunā dzelzceļa atklāšanu izdarīja satiksmes ministrs inž. B. E i n b e r g s.

« Darbā un darba panākumos aug mūsu spēks un spējas, aug arī drosme stāties pie arvien lielāku uzdevumu risināšanas," — tādiem vārdiem mūsu Vadonis kādreiz apliecinājis ticību mūsu tautas spēkiem un spējām un norādījis uz to enerģijas avotu, kas mūs stiprinās ceļā uz jauniem sasniegumiem," sacīja ministrs.

« Šos vārdus atcerēties un pieminēt šodien šeit, Rūjienā, ir īstā vieta un īstais brīdis. Mēs patiesi varam teikt, ka ar šodien noslēdzamo darbu pie šī jaunā dzelzceļa augs mūsu tautas un valsts spēks.

Tas augs saimnieciskā un arī garīgā ziņā. Šī jaunā līnija ir ieguvums visai mūsu valsts saimniecībai, bet pirmā kārtā, protams, tiem apvidiem un tām pilsētām, kuras tā tieši skar. Kustība pa jauno līniju jau pa-šā sākumā izrādījās daudz dzīvāka nekā to varēja sagaidīt, un ja ievēro, ka notecējušā gada laikā pa to braukuši vairāk kā 60.000 pasažieru, tad tas skaidri liecina par svarīgo lomu, kāda piekritusi jaunajam dzelzceļam plašu Ziemeļvidzemes apgabalu tuvināšanai pārējai zemei. Jaunās līnijas loma un nozīme saimnieciskās nozarēs visātrāk izjūtama — tā izpaužas vietējo lauku ražojumu izdevīgākās, paaugstinātās cenās, šo ražojumu apmēru pieaugumā un to izdevīgākā apmaiņā pret pilsētu precēm, kas nepieciešamas laukiem. Tam blakus rodas iespēja izdevīgāk izmantot mūsu dabas bagātības, it sevišķi mežus. Tas, bez šaubām, ir svarīgs ieguvums ne tikai vietējām saimniecībām, bet arī visas valsts saimniecībai, par ko kopā ar jums — šīs līnijas tiešiem lietotājiem — jāpriecājas visiem, kam rūp mūsu valsts saimniecības plaukšana un zelšana. Es tādēļ domāju, ka jūsu starpā nebūs neviena, kas apšaubītu šī jaunā dzelzceļa vajadzību. Un tomēr nereti — citos gadījumos — nākas dzirdēt domu, ka dzelzceļu nozīņie.iet atpakaļ, ka tagad visa vērība jāpiegriež šoseju būvēm, lai pa tām attīstītos auto transports, kas atvietotu dzelzceļus. Man liekas, ka tā nav pareiza doma. Vismaz par mūsu zemi var teikt, ka mums vēl daža laba jauna dzelzceļa līnija būs jābūvē, iekams mūsu vajadzības pēc šī satiksmes veida būs patiesi apmierinātas.

Dzelzceļš ir un tuvākā nākotnē paliks lētākais transporta veids, un taisni lēts transports nepieciešams visiem mūsu zemes galveniem produktiem un ražojumiem, lai tie atrastu tirgu pie mums un ārzemēs.

Ar šodien noslēdzamo darbu augs mūsu spēks ne tikai saimnieciskā, bet arī garīgā ziņā. Mūsu garīgo spēku vairošanu neapšaubāmi iezīmē jau tas apstāklis vien, ka trīs pilsētas — Rūjiena, Mazsalaca un Limbaži — kā arī vesela rinda ciemu un plaši lauku apgabali 20 pagastos tagad tieši savienoti ar mūsu garīgo centru, mūsu galvaspilsētu Rīgu. Tas palīdzēs stiprināt mūsu Vadoņa pausto un neatlaidīgi veicināto tautas vienības apziņu , kura kļūs jo dziļāka, jo ciešāks būs garīgais un personīgais kontakts ar galvaspilsētu, ka visas tautas politisko un kulturālo centru. . . i, , Vēl kāds cits visai iepriecinošs ieguvums mums jāpieraksta jaunajai līnijai — ka faktiskais attālums pa dzelzceļu starp mūsu galvaspilsētu Rīgu un kaimiņu zemes metropoli Tallinu tagad samazinājies par veseliem 100 km. Neatkarīgi no šī ieguvuma praktiskās izmantošanas iespējas, kas nākotnē var paplašināties, es ar gandarījumu konstatēju šo faktu kā abu galvaspilsētu simbolisku tuvināšanu vienu otrai, ko mēs no sirds apsveicam. Ar šī jaunā dzelzceļa būvi ir veikts uzdevums, pie kura citas, svešas varas mūsu zemē agrākos laikos vairākkārt ķērušās, bet katru reizi bez panākumiem. Tas nav bijis viegls darbs, tas prasījis arī ļoti lielus naudas līdzekļus, bet, ka tas sekmīgi novests līdz galam, uz to mēs varam būt lepni. Man tādēļ sevišķs prieks, ka varu jums šinī svētku brīdī, šī liela darba noslēgumā nodot mūsu valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa, kara ministra ģen. J. Baloža un valdības sveicienus. Lai tas būtu viens no tiem vienotās latvju tautas veiktiem lielajiem darbiem, kas ceļ mūsu pašapziņu un dod mums drosmi stāties pie arvien lielāku uzdevumu risināšanas, par svētību mūsu tautai, mūsu zemei, mūsu nākotnei!" Pārgriežot goda vārtos lentu, ministrs sacīja: « Atklājot Rīgas - Rūjienas dzelzceļu visā tā garumā un nododot to vispārējai lietošanai, es novēlu tam sekmīgi pildīt savu uzdevumu latvju tautas un Latvijas labā!"

Atskanot maršam, svinību dalībnieku roku vēdieniem pavadīts, pirmais vilciens izbrauca cauri goda vārtiem.

Satiksmes ministrs inž. B. E i n b e r g s un pārējie viesi pēc tam devās uz Rūjienas pilsētas valdes namu, kur ierakstījās pilsētas goda viesu grāmatā. Turpat notika dzelzceļa atklāšanas svinību noslēgums, kurā vēl daudzi runātāji izteica savu prieku par jauno dzelzceļu. Šeit svinības kuplināja Rūjienas draudzes skolas vīru koris diriģ. brīvmākslinieka J. Aizpurieša vadībā.

JAUNĀKĀS ZIŅAS: SESTDIENA, 4. DECEMBRIS, 1937